Sertifiseringer

Fra starten i 1973 har Hosta Industries etterstrebet å levere det best mulige produktet til kunden. Som et redskap til metodestyring i forhold til å oppnå den beste kvaliteten, innførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag etterleves i hele huset. Dette gjennomsyrer hele virksomheten, der alle medarbeiderne alltid vil yte sitt beste for å levere den gode kvaliteten som kjennetegner Hosta Industries.

Miljø og arbeidsmiljø er også viktige fokusområder, og sertifiseringene våre bidrar til å sikre konstant oppmerksomhet på miljø og arbeidsmiljø, samt overholdelse av gjeldende lovgivning.

Klikk her for å åpne vårt sertifikat for ledelsessystem

Hosta Industries ønsker å være den foretrukne partneren innenfor kompleks stålbearbeiding og sikre høy kundetilfredshet med vekt på kvalitet og leveringssikkerhet. Det gjør vi ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde et godkjent kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO9001-standarden, samt å forbedre systemet kontinuerlig
 • Vedlikeholde og utvikle stor ekspertise, fleksibilitet samt et høyt servicenivå
 • Ligge i forkant med kunnskap og teknologi innenfor stålbearbeiding og andre tjenesteytelser
 • Beholde og utvikle en kvalifisert medarbeiderstab
 • Forplikte oss til å overholde krav fra kunder og øvrige samarbeidspartnere, samt ha en åpen og tett dialog med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Fokusere på kontinuerlige forbedringer og etablere kvalitetsforbedringsmål, samt handlingsplaner for gjennomføring av disse
 • Sikre at avdelinger og medarbeidere kjenner kvalitetsstyringssystemet, samt å gi løpende informasjon og opplæring i dette

Hosta Industries ønsker å jobbe målrettet for å redusere miljøbelastningen som kommer fra driften vår. Det gjør vi ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde et godkjent miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001 og løpende forbedre systemet med tanke på å forbedre miljøprestasjonen til virksomheten
 • Etablere forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk opp på innsats og resultater med tanke på kontinuerlige forbedringer
 • Forplikte oss til å overholde alle relevante lov- og myndighetskrav, og sikre at kundenes krav til virksomhetens miljøstyring og tilhørende dokumentasjon etterleves
 • Forplikte oss til å beskytte miljøet ved blant annet å forebygge forurensning og jobbe med et bærekraftig ressursforbruk
 • Løfte i flokk – ved aktivt å involvere virksomhetens medarbeidere i miljøarbeidet og sikre at virksomheten har de nødvendige og kvalifiserte ressursene til oppgaven
 • Å hjelpe kundene med å finne den mest miljøvennlige produksjonsmetoden
 • Sikre at vi også ved valg av leverandører trekker inn miljøspørsmål
 • Ut fra den årlige miljøtekniske gjennomgangen velge ut relevante miljøbelastninger og redusere disse mest mulig

Hosta Industries jobber målrettet for å sikre en trygg og attraktiv arbeidsplass ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde alle relevante lovkrav, sertifiseringen ISO 45001:2018 og det danske arbeidstilsynets bekjentgjørelse 1510:2018 for å systematisere det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Herunder også å forbedre systemet kontinuerlig
 • Gjennomføre aktivitetene våre på en forsvarlig måte, slik at vi ikke belaster medarbeideren unødvendig
 • Minimere og forebygge antall arbeidsulykker og sykefravær grunnet arbeidsmiljø
 • Jobbe målrettet for å forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten ved å vurdere og evaluere mulige risikoer kontinuerlig
 • Sikre en attraktiv arbeidsplass med stor trivsel og personaltilfredshet. Vi ønsker en sunn og ordentlig kultur som bidrar til et godt psykisk arbeidsmiljø
 • Trekke medarbeiderne inn i arbeidsmiljøarbeidet, samt sikre at det stilles nødvendig tid og ressurser til rådighet for arbeidsmiljøarbeidet

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77