Sertifiseringer

Fra starten i 1973 har Hosta Industries etterstrebet å levere det best mulige produktet til kunden. Som et redskap til metodestyring i forhold til å oppnå den beste kvaliteten, innførte vi i 1993 kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som i dag etterleves i hele huset. Dette gjennomsyrer hele virksomheten, der alle medarbeiderne alltid vil yte sitt beste for å levere den gode kvaliteten som kjennetegner Hosta Industries.

Miljø og arbeidsmiljø er også viktige fokusområder, og sertifiseringene våre bidrar til å sikre konstant oppmerksomhet på miljø og arbeidsmiljø, samt overholdelse av gjeldende lovgivning.

Klikk her for å åpne vårt sertifikat for ledelsessystem

Hosta Industries ønsker å være den foretrukne partneren innenfor kompleks stålbearbeiding og sikre høy kundetilfredshet med vekt på kvalitet og leveringssikkerhet. Det gjør vi ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde et godkjent kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO9001-standarden, samt å forbedre systemet kontinuerlig
 • Vedlikeholde og utvikle stor ekspertise, fleksibilitet samt et høyt servicenivå
 • Ligge i forkant med kunnskap og teknologi innenfor stålbearbeiding og andre tjenesteytelser
 • Beholde og utvikle en kvalifisert medarbeiderstab
 • Forplikte oss til å overholde krav fra kunder og øvrige samarbeidspartnere, samt ha en åpen og tett dialog med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Fokusere på kontinuerlige forbedringer og etablere kvalitetsforbedringsmål, samt handlingsplaner for gjennomføring av disse
 • Sikre at avdelinger og medarbeidere kjenner kvalitetsstyringssystemet, samt å gi løpende informasjon og opplæring i dette

Hosta Industries ønsker å jobbe målrettet for å redusere miljøbelastningen som kommer fra driften vår. Det gjør vi ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde et godkjent miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001 og løpende forbedre systemet med tanke på å forbedre miljøprestasjonen til virksomheten
 • Etablere forbedringsmål og handlingsplaner og følge systematisk opp på innsats og resultater med tanke på kontinuerlige forbedringer
 • Forplikte oss til å overholde alle relevante lov- og myndighetskrav, og sikre at kundenes krav til virksomhetens miljøstyring og tilhørende dokumentasjon etterleves
 • Forplikte oss til å beskytte miljøet ved blant annet å forebygge forurensning og jobbe med et bærekraftig ressursforbruk
 • Løfte i flokk – ved aktivt å involvere virksomhetens medarbeidere i miljøarbeidet og sikre at virksomheten har de nødvendige og kvalifiserte ressursene til oppgaven
 • Å hjelpe kundene med å finne den mest miljøvennlige produksjonsmetoden
 • Sikre at vi også ved valg av leverandører trekker inn miljøspørsmål
 • Ut fra den årlige miljøtekniske gjennomgangen velge ut relevante miljøbelastninger og redusere disse mest mulig

Hosta Industries jobber målrettet for å sikre en trygg og attraktiv arbeidsplass ved å:

 • Forplikte oss til å opprettholde alle relevante lovkrav, sertifiseringen OHSAS 18001: 2008 og det danske arbeidstilsynets bekjentgjørelse 1191:2013 for å systematisere det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Herunder også å forbedre systemet kontinuerlig
 • Gjennomføre aktivitetene våre på en forsvarlig måte, slik at vi ikke belaster medarbeideren unødvendig
 • Minimere og forebygge antall arbeidsulykker og sykefravær grunnet arbeidsmiljø
 • Jobbe målrettet for å forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten ved å vurdere og evaluere mulige risikoer kontinuerlig
 • Sikre en attraktiv arbeidsplass med stor trivsel og personaltilfredshet. Vi ønsker en sunn og ordentlig kultur som bidrar til et godt psykisk arbeidsmiljø
 • Trekke medarbeiderne inn i arbeidsmiljøarbeidet, samt sikre at det stilles nødvendig tid og ressurser til rådighet for arbeidsmiljøarbeidet

Hosta Industries er sertifisert innenfor EN1090-2:2018 EXC2, noe som betyr at vi kan tilby produksjon av elementer til bærende konstruksjoner til kundene våre.

EN1090-2 er en naturlig forlengelse av vår måte å arbeide på når det gjelder kvalitet og gir mulighet for en konsekvent kvalitetskontroll. I tillegg øker sporbarheten for materialene som er brukt.
Sertifiseringen er en garanti for at Hosta Industries kan stå inne for at de produserte produktene er i samsvar med gjeldende krav og forskrifter.

Med EN1090-sertifisering kan vi kombinere CE-merking av stål med vår eksisterende erfaring og dermed tilby et bredere spekter av tjenester til kundene våre.

Klikk her for å se sertifikatet vårt

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77