Salgs- og leveringsbetingelser

1. Bruk
1.1.
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Hosta Industries, med mindre annet er avtalt skriftlig.

2. Tilbud og ordreinngåelse
2.1.Tilbud avgitt fra Hosta Industries er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Bindende ordre er først inngått når Hosta Industries’ skriftlige ordrebekreftelse er avgitt. I tilfelle uoverensstemmelse mellom tilbud og aksept av tilbud, er det Hosta Industries’ ordrebekreftelse som gjelder.

3. Levering
3.1.Levering skjer fra egne lokaler i henhold til gjeldende Incoterms. I tilfelle at Hosta Industries ikke kan levere til rett tid som følge av forhold som må anses som force majeure, blir leveringstiden utsatt. Hosta Industries skal i disse tilfeller meddele når levering kan forventes å finne sted.

3.2. Kan kjøper ikke avhente leveransen på det avtalte tidspunktet, sørger Hosta Industries for at leveransen oppbevares for kjøpers regning og risiko.

3.3. I tilfelle forsinkelse har Hosta Industries ikke ansvar for indirekte tap, eksempelvis tapt fortjeneste, driftstap, følgeskade eller omkostninger.

4. Pris og betaling
4.1.
Med mindre annet fremgår, er alle priser oppgitt av Hosta i danske kroner ekskl. mva og andre offentlige avgifter. Hosta Industries forbeholder seg regulering for endring i offentlige avgifter, frakt, forsikring samt pris- og lønnstigning, herunder endring i priser fra underleverandører og prisendringer på materialer.

4.2. Emballasje i form av EUR-paller og Hosta-merkede pallerammer og kasser levert av Hosta Industries, krediteres kjøper når de returneres fritt til Hosta Industries’ adresse.

4.3. Betalingsbetingelsene er inneværende måned pluss 10 dager, med mindre annet er avtalt. Ved for sen betaling tillegges rente 1 % per påbegynt måned fra forfallsdato.

5. Eiendomsrett
5.1.
Hostas leveranse forblir Hosta Industries’ eiendom inntil full betaling er utført.

6. Ansvar for mangler
6.1.
Kjøper har plikt til å undersøke leveransen så snart det er mulig, og senest 8 dager fra levering. Enhver feil eller mangel, som kunne konstateres ved en slik undersøkelse, skal reklameres skriftlig senest 14 dager etter mottak av leveransen for å kunne komme i betraktning.

6.2. Under alle omstendigheter omfatter Hosta Industries’ ansvar bare mangler som blir konstatert senest 1 år fra den dag leveransen ble stilt til kjøpers disposisjon.

6.3. I tilfelle feil eller mangler er Hosta Industries berettiget og forpliktet til å avhjelpe disse ved etter Hosta Industries’ valg å foreta reparasjon eller utskifting. Eventuelle feil og mangler berettiger ikke kjøper til avslag i prisen eller heving av avtalen.

6.4. Anerkjenner Hosta Industries at det foreligger en feil eller mangel, skal kjøper returnere det mangelfulle til Hosta Industries for kjøpers regning og risiko.

6.5. Utover ovenstående bærer Hosta Industries ikke noe ansvar for mangler. Dette gjelder således ethvert tap som mangelen måtte forårsake, herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste og andre indirekte tap og omkostninger.

7. Produktansvar
7.1.For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i dansk rett. Hosta Industries er likevel aldri ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste, følgeskader eller andre indirekte tap eller omkostninger.

7.2. Hosta Industries er ikke ansvarlig for skade forvoldt av leveransen

a. på tredjeparter, fast eiendom eller løsøre som oppstår mens leveransen er i kjøperens besittelse eller videresolgt til tredjepart,

b. på produkter fremstilt av kjøperen, eller på produkter der disse inngår, eller for skade på tredjepart, fast eiendom eller løsøre, som disse produktene som følge av emnet forårsaker.

7.3. Kjøper skal holde Hosta Industries skadesløs i den utstrekning Hosta Industries pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap, som Hosta etter ovenstående ikke er ansvarlig for overfor kjøper.

8. Lovvalg og verneting
8.1.Enhver tvist som måtte oppstå mellom Hosta Industries og kjøper, skal avgjøres i henhold til dansk rett og ved Retten i Aalborg som verneting.

Ta gjerne kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål om våre salgs- og leveringsbetingelser.

Bli kontaktet

Vi kontakter deg når du har tid.

Skriv opplysningene dine her.

Du kan også kontakte oss på telefon +45 98 28 16 77